Familiearchief de Neree tot Babberich

03-01-2015 16:21
Familiearchief de Nerée
door Theo J. G. Goossen


Uit de geschiedenis van het huis de Zwarte Leeuw Rapenburg 69 te Leiden.
Dominee Richard Jean de Nerée was in 1579 geboren te Condé sur Noireau bij Caen in Normandië, een cetrum van de Hugenoten op het platteland
Zijn grootvader Jacques de Nerée, uit Florence afkomstig, werd tijdens zijn studie te Parijs aangetrokken tot het calvinisme. Hij vertrok in 1562 naar Caen waar hij de reformatie omhelsde.
Eind 17de eeuw begin 18de eeuw werden de Nederlanden verrijkt met een grote stroom vluchtelingen uit Frankrijk, de zogenaamde Hugenoten. Velen vestigden zich hier blijvend.
In de 16de eeuw ontstond in navolging van Calvijn in Frankrijk een gereformeerd protestantse stroming. De aanhangers van deze kerkelijke leer kregen de naam Hugenoten (vermoedelijk **een verbastering van de naam Eidgenossen). Hoewel aan het ontstaan puur theologische ideeën ten grondslag lagen ontwikkelde zich rond 1560 onder de Hugenoten ook een politieke stroming.
In de nacht van 23 op 24 augustus 1572 vond te Parijs de zo genoemde Bartholomeusnacht of Parijse bloedbruiloft plaats. Met instemming van de koningin-moeder Catharina De Medicis werd door de katholieke partij een bloedbad onder de Hugenoten die op dat moment in Parijs waren om daar de bruiloft te vieren van een van hun leiders. Hendrik van Navarra (de latere koning Hendrik IV), die met Margaretha (de zuster van koning Hendrik II) in het huwelijk trad.
Op 13 april 1598 vaardigde deze Hendrik IV, in de tussentijd koning en katholiek geworden, het Edict van Nantes uit. Dit Edict beloofde de Hugenoten godsdienstvrijheid en gaf hun een aantal pandsteden.
Hun vrijheid was echter van korte duur. Al twintig jaar later, met de komst van Lodewijk XIII en Richelieu begon de beteugeling van deze pas verworven vrijheid. Zij die niet tot het katholieke geloof terugkeerden waren zo uiteindelijk gedwongen huis en haard te verlaten en naar het buitenland uit te wijken.
Deze uittocht had ongeveer 20 jaar voor de uitroeping van het Edict van Nantes een aanvang genomen. Vooral landen als Zwitserland, Engeland, Nederland, Duitsland (Brandenburg) en Kaap de Goede Hoop werden hun bestemming.
In die landen hebben zij, mede door hun doorgaans hoge scholing en ontwikkeling, een bijdrage in cultureel en economisch opzicht geleverd.
Familie de Nerée komt uit een zeer oude Franse adellijke familie en was aan het Franse hof zeer gezien. Jacques de Nerée was in het begin van de Reformatie de Bourgondische en evenzo de Hugenoten toegedaan.
Jacques de Nerée studeerde in te Parijs filosofie en ging onder Caspar de Colignij naar Cordanum (Caen), waar hij Hugenoot werd.
Zijn zoon Richard Johan is mede in Frankrijk geboren, vertrok naar Nederland en werd op 17 september 1601 theologisch student te Leiden. Nauwelijks drie jaar daarna trouwde hij, nog steeds als student, 23 augustus 1604 in St. Pieterskerk Anna van Wijthoff uit Utrecht. Haar vader, Mr. Herman, was eerste secretaris van Prins Willem I, sinds 1586 raad en tenslotte president het Hof van Utrecht. Haar moeder, Anna Biese, dochter van de Delftse pensionaris, Mr. Gerrit. Zij hertrouwde 25 maart 1604 te Zutphen met Dominee Gualteri, zoon van Aegidius, predikant te Caen. Duidelijk blijkt hieruit hoe R.J de Nerée zijn vrouw vond.
Richard Jean de Nerée ( zich ook schrijvende Richardus Neraens) heeft als minister de la parolen de Dieu de acte de Synode te Dordrecht in het Frans vertaald. In 1611was hij predikant van de Waalse kerk te leiden. Van Richard Jean de Nerée stammen de families de
Anna van Wijthoff heeft haar man nog bijna 20 jaar overleefd. Hun zoon Jacobus, ook wel Jacques genoemd, werd in 1609 geboren en huwde in 1637 te Rees met Adelheid Magda van Gunning. Daar werd ook hun zoon Richard Johan in 1639 geboren. Deze studeerde in de rechten en ging op 20 januari 1662 in Kevelaer over naar het Rooms Katholicisme.
De overgang van de familie de Nerée tot het katholicisme had iets te maken met de Heilige Philippus de Nerii en de vanaf 1645 de zielzorg van de paters Oratorianen te Kevelaer.
Philippus werd op 25 juli 1515 geboren te Florence. Hij verbleef eerst in San- Germano (Saint Germain stad in Napels) bij zijn oom. Doch weldra verliet hij deze stad en vertrok naar Rome, om zich daar op de studie toe te leggen en werd vervolgens priester.
De Oratorianen werden in 1574 te Rome gesticht door de H. Philippus Nerius als een priestergemeenschap. Het doel van het Oratorium was: door het oprichten van seminaries devote seculiere priesters te vormen.
Hij s tierf te Rome, 80 jaar oud, op 25 december 1595 en werd wegens zijn deugdzaam en godsvruchtig leven, door Paus Gregorius XV in het jaar 1622 heilig verklaard.
Hij is bekend onder de naam van St Philippe de Nerée. De rozenkrans van Saint Philip was in 1848 nog in familiebezit.

Het wapen is meerminne of beter een meerman, zwenkende een sabel met vergulde kling boven zijn hoofd. Het heeft kroes korte haren, hoog groen en gespleten baard, staande in de zee, het water  zeegroen en op de helm staat  een adelijke kroon.
Johan Flores de Nerée (zoon van R.J. de Nerée en Elisabeth van Soesteren) geboren te Kalkar 10 oktober 1672, trouwde 29 juli 1700 te Beugen bij Boxmeer Mechlena Margaretha van der Veecken, dochter van Ferdinand Philip van de Veecken en Cornenlia van Uijtenbroeck. Hij sterft 10 april 1725 op de Elterberg in het Salmsche Huis; begraven te Griethausen in de kerk.
Zijn  vrouw sterft te Aken op 27 juli 1714. Zij had daar de baden tot haar her stel gebruikt en aldaar ook begraven in de parochiekerk naast het Stift.
Jan Philip Anton de Nerée (zoon van R.G. de Nerée en M. A. van Ketten) geboren 21 december 1734 te Kalkar, Jur. Dr. Heer van Babberich en de Heegh, adminitrateur der goederen van de Maltheser orde, ter Commanderie van St. Jan te Arnhem,trouwde Johanna Maria Gaelencamp, dochter van Diderich Gaelencamp, ambtsverwalter in de Liemers en huwde 14 april 1760 en zij sterft 4 januari 1765 te Zevenaar. Hierbij had Jan Philip een dochter verwekt, genaamd Catharina.
J. P de Nerée huwde voor de tweede maal op 25 november 1766 te Xanten met Anna Heix.
Hij sterft op de Elterberg 30 april 1803 en begraven in de kerk en zijn vrouw sterft op het huis Babberich d en 8 mei 1797 en te Oud-Zevenaar begraven in de kerk. 
Frans Joseph de  Nerée (zoon van J. P. de Nerée en A.M Heix) geboren 19 december 1773 te Zevenaar, trouwde op 24 juli 1806 te Wijk bij Duurstede met Catharina Elisabeth Tellegen, dochter van Cornelis en jonkvrouwe Maria Catharina Francisca Adela Faille. Hij Camphuisen en Hees.
Hij stierf op 1 november 1846 te Babberich en is begraven op 5 november in het familiegraf te Oud Zevenaar.
Richard Jan Willem Cornelis de Nerée, geboren 20 oktober 1811 te Arnhem,  promoveerde in de beide rechten te Utrecht op 20 december 1837, trouwde 30 juni 1843 te Zevenaar met freule Carolina von Weiler tot Poelwijk, dochter  van Jonkheer von Weiler tot Poelwijk in leven lid van de Ridderschap van Gelderland en Heer van Poelwijk, dijkgraaf van de Lijmers, burgemeester  te Zevenaar.
\Mr.Jean Philippe Rudolf Marie de Nerée tot Babberich, heer van  Babberich (1850-1916) lid van gedeputeerde staten van Gelderland, lid Raad van State.
Jan Eduard Marie de Nerée, geboren  8 januari 1883, overleden 10 mei 1952
De familie de Nerée heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het Babberichse schuttersgebeuren. Vele jaren heeft een de Nerée als president van de schuttersvereniging St.Jan zich dienstbaar gemaakt voor de vereniging.