Kerken

pastoor vallick groessen en zijn nakomeli9ngen

13-06-2016 16:35
                                    Jacob Vallick te...

Parochie Oud-Zevenaar

04-01-2015 12:45
Archief Parochie Oud-Zevenaar. Dat is gewis dat Zevenhaer is geweest een plaetz, alwaer groote ende vele miraculen geschiet sijn aen een belt der L Vrou alsoo dat van den liberalen offer der pelgrims die aldaer die H Plaets mennidfuldich quamen visiteren. Die sijdt ende suidt kerck is opgetimmert, in welcke in een kostelick van witte steen uijtgehouwen huisken het obgedachte miraeculeuze beld is...

Armenzorg in het kerspel Groessen

04-01-2015 12:41
Armenzorg in de het kerspel Groessen door Theo Goossen Zevenaar   Inleiding Er zijn weinig gegevens overgeleverd over de geschiedenis van het verre verleden van het dorp Groessen. Ilgen Quellen (blz. 376) beschrijf dat in de gouw Leomerike volgens Tibus het Aartsdiakonaat Emmerich Groessen tot een oude parochie rekent. Historie ofte Beschryving van het Utrechtse Bisdom, Leiden, 1719...

De St. Antonius- en St. Annavicarie Duiven

04-01-2015 11:44
De St. Antonius- en St. Annavicarie in de parochie Duiven door Theo J. G. Goossen, Zevenaar Inleiding Een klerikaal bestaan was sinds de middeleeuwen een toevlucht geworden voor de zonen voor wie op bezit of bedrijf van de vader geen emplooi was. Daarvoor moest naar stand en klasse een ander bestaan gevonden worden, De maatschappij van toen bood daartoe zoveel gelegenheid niet. Ambtelijke...

Excessen kerkelijk Didam

03-01-2015 16:25
Geweld Rooms-Katholieke Kerk Didam rond 1800 door Theo J. G. Goossen, Zevenaar   Aan het einde van de achttiende eeuw was Nederland nog een missieland. Tot 1795 had Huis Bergh het benoemingsrecht van de Didamse pastoor. Maar de Berghse graaf liet al tientallen jaren de benoeming over aan de kerkelijke overheid. In 1795 kwam ons land onder Franse overheersing. Dit bracht grote...

Gerardus Mulder 1807-1861

03-01-2015 16:16
Uit de historie van Oud-Zevenaar Gerardus Mulder 1807-1861 door W. H Stevens te Zevenaar Op 19 en 26 juli verschenen in de Liemerse Lantaern te Zevenaar twee artikelen, gewijd aan pastoor Gerardus Mulder. De aanleiding tot deze publicatie was het drievoudige feest dat de toenmalige pastoor G.J. Scholten, vierde. Op 14 februari 1989 was Gerardus Scholten 25 jaar pastoor van de eeuwenoude...

Hagelkruisen

03-01-2015 15:57
Hagelkruisen Voorwerpen met een religieuze en profane betekenis door Theo J. G. Goossen te Zevenaar In vroeger tijden voelden de mensen zich veel meer overgeleverd aan de krachten van de natuur dan nu. Daarom probeerden zij zich op allerlei manieren te beschermen tegen natuurrampen en dergelijke, doch zichzelf niet alleen, maar ook hun bezittingen. Zo konden bijvoorbeeld op het veld staande...

Het Kapittel van Kleef en de parochie van van Oud Zevenaar

03-01-2015 15:38
Het kapittel van Kleef en de parochie van Oud-Zevenaar door Theo Goossen.   Inleiding Voor de kerkenbouw op het platteland waren in de Middeleeuwen de zogenaamde “eigen kerken” zeer belangrijk. “Eigen kerken” waren kerken, die door grondheren, meest landadel, werden gebouwd met eigen middelen. Deze godshuizen waren aanvankelijk bedoeld als kerk voor de heer, zijn gezin, zijn horigen en...

Kerspel in Groessen

03-01-2015 14:51
Kerspel Groessen, historisch beschreven. Door Theo J G. Goossen, Zevenaar Inleiding Voor dit artikel heeft de kerk van Groessen model gestaan. Tastbaar is nog veel aanwezig en de geestelijke stromingen komen op tal van plaatsen aan de oppervlakte. De eredienst binnen de kerkmuren is tot nu toe weinig onderwerp van studie geweest. De bedoeling van mijn opstel is: de pastoor, de parochianen, de...

Gebeurtenissen in het Loose Kerkdorp

03-01-2015 14:29
Gebeurtenissen in 't Loose kerkdorp door Theo J. G. Goossen Zevenaar Inleiding: In Loo heeft vroeger een kapel gestaan, welke voor de Hervorming (en feitelijk ook na de Hervorming) behoorde aan de kerk van Angeren aan de andere zijde van de Rijn in de Betuwe gelegen. Zoiets wijst er op, dat de rivier vroeger een vertakking heeft gehad, die misschien belangrijker was dan tegenwoordig de...

Onderwijs een zaak van de kerk

02-01-2015 22:21
Onderwijs een zaak van de kerk Het onderwijs is eeuwenlang een zaak van de kerk geweest. De kerspelen Duiven, Groessen en Loo zijn in het bezit geweest van een parochieschool. Als onderwijs een taak is van de kerk, ligt het voor de hand aan te nemen dat de grootste nadruk van het onderwijs wordt gelegd op de godsdienstige vorming en dat de overige vakken en de inrichting daaraan ondergeschikt...

Sint Maarten, een populaire heilige in Achterhoek, Liemers en Noordrijn Westfalen

02-01-2015 21:37
Sint Maarten een populaire heilige in Achterhoek, Liemers & Noordrijn Westfalen door Theo Goossen te Zevenaar en Hans Kooger te Arnhem Over het leven van de bekende Martinus (1) van Tours zijn levensgeschiedenissen opgetekend door twee schrijvers. De eerste was Sulpicius Severus (363-420), een tijdgenoot, die Martinus bewonderde. De tweede auteur was één van Sint Martinus'...

School en schoolmeesters in Duiven, Groessen en Loo

02-01-2015 21:24
School en schoolmeesters in Duiven, Groessen en Loo Onderwijs een zaak van de Kerk.         door Theo J. G. Goossen. Het geven van onderwijs is eeuwenlang een zaak van de Kerk geweest. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de grootste nadruk werd gelegd op de godsdienstige vorming en dat de overige vakken en de inrichting daaraan ondergeschikt zijn geweest....